Kurdiska

/Kurdiska
Art.nrBildNamnPrisKöp
K441ANSIKLOPEDDIYA ZAROKAN250.00 kr
K282BARNI ALFBA (Shir)50.00 kr
K321CHAND BIHSIHRAHTIKI DIKAH MADALANI NAVAYI GARMAH GARM100.00 kr
K327CHIRIKANI SHAKSPEAR250.00 kr
K294CHIRUKANI PISH KHUTAN100.00 kr
K295CHIRUKI SHZHANAH KAN VA PRIHYAKAN100.00 kr
K324DAHRIYAS VA LASHAHKAN (Roman)150.00 kr
K328DAVAHAMIN HANARI DUNYA150.00 kr
K320EMAYIN MANDALAI DI BACHAKUL NAVAYI GARMAH GARM90.00 kr
K440EVDE MIN BIMESE (Roman)160.00 kr
K293GAH LAYUI PAYIZI50.00 kr
K322HAMAY-I SHADIYA LAH DY BACHAKUL100.00 kr
K447HEWARA MERWANIYE CIYAYE RUTIK E110.00 kr
K446HEZAR U YEK SEB200.00 kr
K287HUWNAHRI CHISHTLIINAN +CD (Matlagnin)190.00 kr
K325ISHGH HARGIZ NAMRIT160.00 kr
K445JI BO ZAROKAN CIROKA HESO U ASE60.00 kr
K299KAIKI DUZHMAN50.00 kr
K323KHAWYAH TU LAH VIYI, MANAM MARGRIT150.00 kr
K280KHUNDANEH BA NIVISINI KURDI PULI YIKUM ÅK. 1100.00 kr
K231AKICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100.00 kr
K296KIHCITY MINDAL LAH BAKHCHAHI SAVAYANDA40.00 kr
K292KLLAV50.00 kr
K436KOBANI (Roman)150.00 kr
K290KU CHURUKI FOLKLORI50.00 kr
K283KURDI BIKHUNIN 175.00 kr
K284KURDI BIKHUNIN 275.00 kr
K285KURDI BIKHUNIN 375.00 kr
K438LEYLANDA KESK (Roman)110.00 kr
K448LI SEDADIYE DU JIEN ERMEN110.00 kr
K280AMINO LA GASHTI JIHANDA130.00 kr
K286MIXHUVI BINICHA-I KURD240.00 kr
K229MIXHUVI KURDISTAN (Kurdistan historia)240.00 kr
K435NIVSEN XWENDEKARAN- JI DERSEN KURDI180.00 kr
K289PI BIH KHYIR50.00 kr
K131ASER BI SER (Roman)100.00 kr
K298SHARI GHALA VAH KAN50.00 kr
K437SIHINA HESPEN AZAD (Roman)150.00 kr
K291SIMA VA BARAN50.00 kr
K281VINAH-I ALF VA BI (första alfabet övningar)35.00 kr
K326YALDA180.00 kr
K297ZANJIRAHYI VRDILAÖAN 1-6190.00 kr
K288ZHYKE LIKAN, VERDIYAH KAN, KHANJILAHKAN 3 BÖCKER180.00 kr
K431ZIMANE MIN 2 åk 4-6125.00 kr
K432ZIMANE MIN 3 åk 6-8135.00 kr
K433ZIMANE MIN 4 ( Gjmnasiet )145.00 kr
K430ZIMANE ME (Alfabe) Diyarbkir140.00 kr
KE15 BARNBÖCKER MED BILD & TEXT UTVALDA AV OSS150.00 kr
KE25 UNGDOMSBÖCKER UTVALDA AV OSS250.00 kr
K31399 MORIKEN BELAVBUYI (Rman)120.00 kr
K40A B C (Bokstavsinlärnig) ny99.00 kr
K02ABC- BOOK IN KURDISH ÅK 1100.00 kr
K264AFASANAH IRANI (Efsaney Erabny)190.00 kr
K234ALAADIN (Aladdin) 4-8 år50.00 kr
K50ALFABE (abc övningsbok)95.00 kr
K226ALFBA-I KURDI (Alfabetbok 14*10 cm)70.00 kr
K241ALI BABA VA CHIL CHATAKA (7-9 år)60.00 kr
K220ALI BABA VA CHIL DUZAKA65.00 kr
K245AMUZH GARYIKANI KAYUU (7-9 år)60.00 kr
K64ANSIKLOPEDDIYA MANDALAN250.00 kr
K315APE MIN CEMSID XAN KU HERTIM BE EW LIBER XWE DIBIR (Roman)100.00 kr
K18ASHTI (sydkurdisk För gymnasiet)190.00 kr
K414ASMIN U BILBIL 9-10 år60.00 kr
K268ASTIRAKAN BJZHMIRA (Number the stars)110.00 kr
K217AZAD VA LUBIYAY-I AFSURDAH65.00 kr
K404BAJARE MORIYAN 5-7 år60.00 kr
K413BAJARE ZAROKAN 10-12 år70.00 kr
K201BALAH GIL65.00 kr
K247BASAHATI SHAZADKAN (7-9 år)60.00 kr
K426BEDENGI (Roman)140.00 kr
K185BEYTOK U GEWRO60.00 kr
K214BFRSPI VA SHARZHNI BDAFR65.00 kr
K417BI ZIMANE CIYA 10-12 år60.00 kr
K269BINA´VAYAN120.00 kr
K204BUBUL65.00 kr
K275BUNI BINYADEM (Roman)140.00 kr
K252CHIRUKA ALTUNIIKAN (6-8 år) Hårdomslag110.00 kr
K246CHIRUKA KHUSHAKAN... (7-9 år)60.00 kr
K248CHIRUKA NASRAWAKAN ( 7-9 år )60.00 kr
K244CHIRUKANI KAYUU... (6-8 år)60.00 kr
K122CIROKEN EZOPI80.00 kr
K405CIROKEN KUNDIRIKE 6-8 år60.00 kr
K131CIROKEN PSIKO-SOSYAL1-10 böcker 33X23 cm 2-7 år200.00 kr
K242DA NAKA HANARAW HAWT KURT BALAKA (6-9 år)60.00 kr
K13DAHVANIM (Bikhunim, Binuvisam, Tiybagahm..150.00 kr
K233DAMBU (Dumbu) 4-8 år50.00 kr
K271DAN CHARMU (White fang)160.00 kr
K421DE WERE NEKENE ! (Pekenok)130.00 kr
K62DERGUSA NASNAMEYE (ÅK, 8-9 och gymnasiet)180.00 kr
K70DESTPEKA REZIMANA KURDI100.00 kr
K81DESTPEKA ZIMANE ME140.00 kr
K423DIROKA KURD U KURDISTANE (Historia)200.00 kr
K215DUTAMIRI NOWSTW65.00 kr
K05DUWBARAH BIYAR KERDANA VAH120.00 kr
K424EDEBIYATA SWEDI ( Svenska Litteratur) KURDISKA + TURKISKA200.00 kr
K55EZ KURDI HIN DIBIM (Pratik kurtce dersleri) +CD Istanbul190.00 kr
K399FERHENGA MIN A KURDI YA BI WENE (Kurmanci-Kirmancki-Ingizi)110.00 kr
K115FERHENGOK40.00 kr
K225FIRBUNI PITAKANI ZAMANI KURDI (Alfabet övningar)90.00 kr
K07GEOGRAFI OM KURDISTAN100.00 kr