Sydkurdiska Barnböcker (Bild&Text)

Art.nrBildNamnPrisKöp
K332BIHRAZAH 6-8 år40 kr
K333BUGHI BIHRA CHAVTAH NAG 6-8 år40 kr
K294CHIRUKANI PISH KHUTAN100 kr
K295CHIRUKI SHZHANAH KAN VA PRIHYAKAN100 kr
K331DAH MUBL MIRZA 6-8 år40 kr
K330DAHMUBO, SIMBA, ALAADIN, CIVIRCHAHKAH 4 böck. 5-7 år120 kr
K293GAH LAYUI PAYIZI35 kr
K299KAIKI DUZHMAN50 kr
K231AKICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100 kr
K296KIHCITY MINDAL LAH BAKHCHAHI SAVAYANDA40 kr
K292KLLAV35 kr
K290KU CHURUKI FOLKLORI35 kr
K280AMINO LA GASHTI JIHANDA130 kr
K289PI BIH KHYIR35 kr
K298SHARI GHALA VAH KAN50 kr
K291SIMA VA BARAN35 kr
K297ZANJIRAHYI VRDILAÖAN 1-6190 kr
K255ZANJIRAI PARI DARHYA 4 böcker ( 4-6 år)100 kr
K288ZHYKE LIKAN, VERDIYAH KAN, KHANJILAHKAN 3 BÖCKER180 kr
K234ALAADIN (Aladdin) 4-8 år50 kr
K241ALI BABA VA CHIL CHATAKA (7-9 år)60 kr
K220ALI BABA VA CHIL DUZAKA65 kr
K245AMUZH GARYIKANI KAYUU (7-9 år)60 kr
K217AZAD VA LUBIYAY-I AFSURDAH65 kr
K201BALAH GIL65 kr
K247BASAHATI SHAZADKAN (7-9 år)60 kr
K214BFRSPI VA SHARZHNI BDAFR65 kr
K204BUBUL65 kr
K252CHIRUKA ALTUNIIKAN (6-8 år) Hårdomslag110 kr
K246CHIRUKA KHUSHAKAN... (7-9 år)60 kr
K248CHIRUKA NASRAWAKAN ( 7-9 år )60 kr
K244CHIRUKANI KAYUU... (6-8 år)60 kr
K242DA NAKA HANARAW HAWT KURT BALAKA (6-9 år)60 kr
K233DAMBU (Dumbu) 4-8 år50 kr
K215DUTAMIRI NOWSTW65 kr
K213GLAVIZH VA GURGA KA65 kr
K237GURANI AZADI - The song of freedom (Kurdi +Eng.) 7-10 år60 kr
K216GURG VA HAVAT KARILA65 kr
K238JUMUL VA KMULA LA DASALATDARITIAWA...6-9 år60 kr
K202KACHAH SHQARTAH FURUSHAH65 kr
K243KALA SHAIR WA RIWI (7-9 år)60 kr
K249KANI MANDALAN (7-9 år)60 kr
K235KICHA BA FARINA (Hårdomslag) 6-9 år100 kr
K281ALAKUYIA KHUSHKAKAM180 kr
K239MASIA ZUMRUDA LA TAYBA TIA TI... 6-9 år60 kr
K221PASHILAY-I CHA KMA LA PI65 kr
K236PIYAVI NAW HAWRAKAN (Hårdomslag) 6- 9 år100 kr
K240SANDRILA VA CHIRUKI JIHANI (7-9 år)60 kr
K218SI BRAZA BACHAGULAKA65 kr
K232SIA WARCHAKA (The three bears) 4-8 år50 kr
K231SIMBA (The Lion King) 4-8 år50 kr
K256SIRANIK..BA LAM, AGIR KAUTINWA..,AGADARBA..MATRSIA, R.. 4 böc. (4-6 år)90 kr
K250SRUDI KURDI (Kurdish Anthem)70 kr
K219TIPI GURANI VA MUZIGHI AZHLAN65 kr
K24TURE DANISHTUVAH VA SIYAR DAHKAT 1-2180 kr
K254ZNJIRAI HASTAKANI TU 6 böcker (5-8 år)150 kr
Till toppen