Persiska

Hem/Persiska
Art.nrBildNamnPrisKöp
P64412 QISSEH-I AZ PARVIN ETISAMI 10-11 år175.00 kr
P63012 QISSEH-I PAND AMUZ BARAY-I KUD.150.00 kr
P65220 DASTAN BAR-I NUJAVANAN120.00 kr
P67420000 FASANG ZIR-I DARYA110.00 kr
P65322 DASTAN-I SHAD AZ 22 NIVISANDAH120.00 kr
P333A33 QISSEH AZ SARZAMIN IRAN100.00 kr
P6517 PARI IRANI VA 29 QISSAH DIGAR100.00 kr
P752ADABIYAT-I ZHANRI MAVARA130.00 kr
P766AGUST PISARI KIH MIKHAST ADI BASHAD120.00 kr
P725ALFABET AFISH ( 50*80 CM)50.00 kr
P731AMUZISH-I KHANDAN FASI BIH K. AVALI´HA 1-295.00 kr
P705AMUZISH-I MAFAHIM ZABANAMUZI 1-2160.00 kr
P492ASAR IRAN BASTAN DAR 4 MUZAH BUZURG380.00 kr
P626ATAL MATAL TARANIH SHIR´HAY-I KUDAK120.00 kr
P479ATLAS-I GUGHRAFIYA-I JAHAN BARAY-I180.00 kr
P739AVALIN TAJRUBAH-I MAN90.00 kr
P759AZ PUSHT-I PANJIRAH-I150.00 kr
P679BABA LANGDERAZ (Daddy long legs)135.00 kr
P666BACHAH-I SHISHAHYI DAR KHANAH NIF.130.00 kr
P720BAHAR150.00 kr
P635BAHRAM VA GARDANBAND 8-10 år125.00 kr
P668BARADARAN-I SHIRDEL((Bröderna Lej.)155.00 kr
P657BARAYAM SHAM RUSHAN KUN100.00 kr
P702BAZI BA ALFBA120.00 kr
P709BAZI HAY-I FIKRI BARAY-I KUDAKAN160.00 kr
P639BIH KHATIR-I DUSTI 7-8 år60.00 kr
P785BIH SAZ-I DILAM240.00 kr
P603BIKHANID KITAB-I AVALL120.00 kr
P604BINIVISID KITAB-I AVALL100.00 kr
P755CHARLI VA KARKHNAH-I SHUKOLAT SAZI110.00 kr
P478CHIRA CHIGUNAH ? BADAN INSAN160.00 kr
P477CHIRA CHIGUNAH ? VARZISH160.00 kr
P486DAERTMUARIF DANISTANI HAY-I PAYAH175.00 kr
P476DAERTMUARIF DARBARE-I BADAN INSAN175.00 kr
P485DAERTMUARIF GHAHRAMAN HAY-I IRANI175.00 kr
P484DAERTMUARIF P. BIH CHIRAHAY-I MAN175.00 kr
P483DAERTMUARIF SAYARIH MA, ZAMIN175.00 kr
P482DAERTMUARIF TARIKH ILM DAR IRAN175.00 kr
P480DAERTMUARIF TARIKH-I JAHAN350.00 kr
P746DAH QISSAH-I TASVIRI AZ 1001 SHAB160.00 kr
P749DALGHAK ´HA VA HIKAYAT-I AMIYANAH100.00 kr
P491DARBAREH-I KANAR DARYA75.00 kr
P490DARYUSH-I BUZURG VA…175.00 kr
P646DASTAN HA VA AFSANAH´HAY MILLAL190.00 kr
P658DASTAN-I INTIGHAM100.00 kr
P688DASTAN-I LILI VA MANOON115.00 kr
P747DASTAN´HAY-I SHIRIN IRANI 1-3225.00 kr
P678DEZIRAH (Desiree) 1-2280.00 kr
P672DILKHUSHIHAY-I DIHKADAH-I MAN95.00 kr
P717DUKHTAR-I AZAR150.00 kr
P676DUKHTAR-I QISSEH GU100.00 kr
P637DUNYA POR AZ MURCHAH SHUDAH 7-8 å60.00 kr
P638DURDUNAH KHANUM VA JIRJIRI 7-8 år60.00 kr
P669EMIL VA MUSH KHURMA AB ZIR KAH95.00 kr
P661EMIL VA SIH PISAR DU GHULU110.00 kr
P670FARAR-I BUZURG-I EMIL95.00 kr
P711FARSI BIYAMUZIM + CD240.00 kr
P741GUBAH-I KUCHULU (Hårdblad)80.00 kr
P631GURBAH-I KUCHULUY-I SIFID 5-8 år150.00 kr
P691GUZIDAH-I RUBAYIATT ATTAR (Mokhar.)115.00 kr
P689GUZIDAH-I ASAR-I OBID-I ZAKANI115.00 kr
P690GUZIDAH-I ASHAR-I MALAK S. BAHAR115.00 kr
P692GUZIDAH-I GHAZALIYAT SHAMS-I TABRIZI140.00 kr
P693GUZIDAH-I TARIKH-I BAIHAGHI140.00 kr
P695HIDIYAH-I HAFIZ (Ba sharh kamil)350.00 kr
P687HIKAYAHAY-I SHIRIN MATIQ TIR ATTAR100.00 kr
P735HIVANAT, MIVAH´HA RANG´HA, RA BISHINASHA.175.00 kr
P737HIVANHAY-I BA MAZAH70.00 kr
P730HURUF-I ZIBAY-I MAN (Alfabet övningar)35.00 kr
P758ITIFAGHAT KAM AHAMIYAT ZINDIGI YIK KAKTU130.00 kr
P677JADAH-I TALAYI100.00 kr
P634JANGAL-I DUSTI 8-10 år125.00 kr
P681JAZIREH-I GANG (Treasure Island)110.00 kr
P708KART AMUZISH ,MIVAH HA,SABZIJAT..160.00 kr
P707KARTAHAY-I AMUZISHI 5 OLIKA150.00 kr
P733KART´HAY-I DID AMUZ FILHA 1,2, MIVAH´HA, BADAN INSAN, SHUGHL´HA 1-5150.00 kr
P732KART´HAY-I DID AMUZ, SABZIJAT, JANIVARANو KHURAKI´HA, ADAD, HAML VA NAGHL.. 1-5150.00 kr
P640KHARPUSHT VA LAKPOST 7-8 år60.00 kr
P726KHASHM VA GHYIRAT190.00 kr
P710KHUDAM MIKHNAN (Farsi amuz 1) 42 kitab750.00 kr
P701KITAB-I ALDBA HAMRAH BA SHIR59.00 kr
P700KITAB-I ALFBAY-I FARSI (Waith Bord )49.00 kr
P740KLASS KUCHULU´HA100.00 kr
P763KUBAH-I AMU TAM (Uncle Tom`s cabin)160.00 kr
P743LATIFAH´HAY-I KUDAKANAH 1-5350.00 kr
P762MADAM KAMILA (La dame aux Camellas)150.00 kr
P753MAG-I ATISH PAREH ( M. MEG)110.00 kr
P781MAHAM180.00 kr
P647MAHI SIYAH-I KUCHULU 11-14 år70.00 kr
P786MAHKUM-I ISHQ190.00 kr
P727MAIMANNAT180.00 kr
P671MAJARAHAY-I DIHKADAH-I MAN95.00 kr
P627MAJARAY-I SUSKIH VA AQA MUSHAH7-8110.00 kr
P704MAJMUE-I 10 JEDI MIKHAHAM YAD BIGI.280.00 kr
P703MAJMUE-I 10 JEDI ZANG-I SHADI250.00 kr
P624MAJMUE-I 10 JELDI QISSEH HAY-I JUR BA380.00 kr
P744MAJMUE-I 20 JILDI QISSEH-I HAY-I SHRIN JAH.180.00 kr
P682MAJMUE-I DASTAN-I SHAKESPEAR175.00 kr
P721MAJMUE-I KAMIL DASTANHAY-I HIDAYAT230.00 kr
P636MAR-I SUKHAN GU VA GHAZI 8-10 år125.00 kr