Art.nrBildNamnPrisKöpprice_hsort
P725ALFABET AFISH ( 50*80 CM)50.00 kr
50,00
P705AMUZISH-I MAFAHIM ZABANAMUZI 1-2160.00 kr
160,00
P702BAZI BA ALFBA100.00 kr
100,00
P709BAZI HAY-I FIKRI BARAY-I KUDAKAN160.00 kr
160,00
P708KART AMUZISH ,MIVAH HA,SABZIJAT..160.00 kr
160,00
P707KARTAHAY-I AMUZISHI 5 OLIKA150.00 kr
150,00
P710KHUDAM MIKHNAN (Farsi amuz 1) 42 kitab750.00 kr
750,00
P701KITAB-I ALDBA HAMRAH BA SHIR59.00 kr
59,00
P700KITAB-I ALFBAY-I FARSI (Waith Bord )49.00 kr
49,00
P704MAJMUE-I 10 JEDI MIKHAHAM YAD BIGI.280.00 kr
280,00
P703MAJMUE-I 10 JEDI ZANG-I SHADI250.00 kr
250,00
P222VAZHAH AMUZ-I ZABAN-I FARSI (PISHRAFTEH)120.00 kr
120
P706ZABAN AMUZI KARPOCHINO120.00 kr
120,00
P72415 KITAB-I KUDAK (tamrin-I va…) 1-15300.00 kr
300.00
P590365 FAALIYAT-I VA SARGARMI (måla, lär , titta..)120.00 kr
120.00
P145365 RUZ SARGARMI BARY-I DABISTANI HA120.00 kr
120.00
P149AZ KI BEPORSAM ( 6 Bazi amuzeshi)200.00 kr
200
P200BAN BEN BON 1 (stor låda +dvd lärning) + måla häft250.00 kr
250.00
P723BIKANIM BINIVI. KHANDAN - LIZAT BURDAN 1-2120.00 kr
120.00
P198CHIKIDAH-I TARIKH/I IRAN70.00 kr
70.00
P204CHITUR DIGHAT KONIM 1-2 (förskolan)140.00 kr
140.00
P244DAFTR-I MASHQ-I NIGARIHA (Alfabet övningar)75.00 kr
75
P169DARS-I FARSI B, FARSI AMUZAN-I KHAREJI170.00 kr
170.00
P168DASTUR ZAB-I FARSI (az 5 ustad)90.00 kr
90.00
p218DASTUR ZAB-I FARSI IMRUZ110.00 kr
110.00
P142DIGHAT DA AMUZISH GAM BIH GAM KALAMEHA60.00 kr
60.00
P165DIVAN-I HAFIZ300.00 kr
300.00
P150FARHANG FARSI BIH FARSI 1 JELDI300.00 kr
300
P216FARHANG-I FARSI BIH INGILISI (ba talafuz latin)375.00 kr
375.00
P561GHALAT NANVISIM190.00 kr
190
P206IMLAY-I SABZ 1 DABISTAN60.00 kr
60.00
P251KART HAY-I ALFBAY-I FARSI50.00 kr
50.00
P252KART KITAB SHANIH HAY-I FARSI 1 DABISTAN100.00 kr
100.00
P207KOLIYYAT-I SADI BA MANI350.00 kr
350.00
P172MASNAVI MANAVI350.00 kr
350.00
P146PAZEL ALFBAY-I FARSI50.00 kr
50.00
P147PAZEL NAGHSHAE-I IRAN50.00 kr
50.00
P161RUBAYIAT OMAR KHAYYAM250.00 kr
250.00
P167SHAH´NAMAH-I FERDOSI350.00 kr
350.00
P532SVENSK-PERSISKT LEXIKON (Lexin)350.00 kr
350.00
P560TAMRIN KHAT-I TAHRIR 1-4110.00 kr
110
P208TARIKH-I IRAN (Iran historia)300.00 kr
300.00
P243USUL ZABAN AMUZI 1-2 (Alfabet och skriv övn.)100.00 kr
100,00
P221VAZHAH AMUZ-I ZABAN-I FARSI120.00 kr
120
P202ZABAN AMUZI-I PISH DABISTANI (förskolan)60.00 kr
60.00
P189ZINDIGI´NAMAH-I SHIRAN-I IRANI90.00 kr
90