Art.nrBildNamnPrisKöpprice_hsort
P23101 QISSEH AZ DUNYAY-I HIVANAT150.00 kr
150.00
P2912 QISSEHAY-I TASVIRI AZ SHAHNAMAH (9-12 år)150.00 kr
150.00
P65365 QISSEH BARAY-I SHABHAY-I SAL 6-12 ÅR490.00 kr
490.00
P2264 QISSEH BARAY-I KUDAKAN190.00 kr
190.00
P13070 QISSIH-I GHAD VA NIM GHAD BARAY..190.00 kr
190,00
P120ADAM VAGHTI HARF MIZANAD CHAH SHIKI M.75.00 kr
75,00
P110ARASBAD MARD-I NAMAKI50.00 kr
50
P123ASIYAB BICHARKH ! 6-8 år50.00 kr
50,00
P116BA MAN BIKHAN TA YAD BIGIRI65.00 kr
65,00
P127BAND ANGUSHTI (Thumbelina) 7-8 år70.00 kr
70,00
P38CHASHMAH-I BI KHARAD VA GUL-I ZIBA (12-13 år)40.00 kr
40.00
P12DAH QESSEH-I MADDIGAR 1 (10 sagor disney)110.00 kr
110.00
P13DAH QESSEH-I MADDIGAR 2 (10 sagor disney)110.00 kr
110.00
P14DAH QESSEH-I MADDIGAR 3 (10 sagor disney)110.00 kr
110.00
P15DAH QESSEH-I MADDIGAR 4 (10 sagor disney)110.00 kr
110.00
P72DAH SHAB AZ 1001 SHAB100.00 kr
100.00
P106DASTANHAYI AZ GULISTAN50.00 kr
50
P112DEZH-I HUSH RUBA50.00 kr
50
P118DIRAKHT-I QISSAH , GHAMAI HAY-I QISSAH65.00 kr
65,00
P109FARSH-I IRAN50.00 kr
50
P115HALA DIGAR MIKHAHAM FIKR KUNAM65.00 kr
65,00
P218KHANDAEN-I MUTUN FARSI, 6 Böcker och 6 cd (50 kr per bok, 50 kr per cd)300.00 kr
300.00
P31KISHAVARZ VA KHRS, (8-10 år)40.00 kr
40.00
P41MAH BUD VA RUBAH (+ CD ) 7-8 ÅR50.00 kr
50.00
P124MAH RUY-I SANDALI 12-13 år50.00 kr
50,00
P121MAMAN!MAN CHIRA BUZURG NIMISHAM, BABA..75.00 kr
75,00
P111MUSHIGHI IRANI50.00 kr
50
P108NAGHSH-I JAHAN50.00 kr
50
P32PISARAN SHUMAL (8-10 år)40.00 kr
40.00
P102QEAAEHAYI BARAY-I KHAB " BAHAR"160.00 kr
160
P104QEAAEHAYI BARAY-I KHAB " PAYIZ"160.00 kr
160
P103QEAAEHAYI BARAY-I KHAB " TABISTAN"160.00 kr
160
P105QEAAEHAYI BARAY-I KHAB "ZIMISTAN"160.00 kr
160
P11QESSEH´HAY-I MAN VA BABAM 3 böcker210.00 kr
210.00
P21QISEHAY-I TASVIRI AZ KALILAH VA DEMNAH90.00 kr
90.00
P20QISEHAYI BIH SHIR KUDAKANAEH HASSINI NAGO DUZDAH VA MORGH-I FELFELI…. 10 kitab120.00 kr
120.00
P117QISSAH MUSH KHUD NAMA VA SHUTUR BA SA.65.00 kr
65,00
P119QISSAH QLICHAH´HAY-I SHIRI65.00 kr
65,00
P125QISSAH´HAYE TASVIRI AZ BUSTAN 8-10 år100.00 kr
100,00
P126QISSAH´HAYE TASVIRI AZ GULISTAN 8-10 år100.00 kr
100,00
P93QISSEHAY-I JU HAY-I AGHIL (10-12 år)50.00 kr
50.00
P89QISSEHAY-I SHIRIN JAHAN280.00 kr
280.00
P129QISSIH-I DHUKHTARAY-I NANAH DARYA 9-12 å90.00 kr
90,00
P128QISSIH-I HAFT KLAGHUN 9-12 år90.00 kr
90,00
P131QISSIH´HAY-I DUST DASHTANI DUN. 1 (8-11 år)130.00 kr
130,00
P132QISSIH´HAY-I DUST DASHTANI DUN. 2 (8-11 år)130.00 kr
130,00
P33RAFIGH VA NARAFIGH (8-10 år)40.00 kr
40.00
P34SIH GULDAN (12-13 år)40.00 kr
40.00
P122TARANIH ´HAY-I LALAYI (+DVD) 2-7 år130.00 kr
130,00