Persiska Barnböcker (Bild & Text)

Hem/Persiska/Persiska Barnböcker (Bild & Text)
Art.nrBildNamnPrisKöp
P64412 QISSEH-I AZ PARVIN ETISAMI 10-11 år175.00 kr
P63012 QISSEH-I PAND AMUZ BARAY-I KUD.150.00 kr
P626ATAL MATAL TARANIH SHIR´HAY-I KUDAK120.00 kr
P739AVALIN TAJRUBAH-I MAN90.00 kr
P635BAHRAM VA GARDANBAND 8-10 år125.00 kr
P639BIH KHATIR-I DUSTI 7-8 år60.00 kr
P746DAH QISSAH-I TASVIRI AZ 1001 SHAB160.00 kr
P646DASTAN HA VA AFSANAH´HAY MILLAL190.00 kr
P637DUNYA POR AZ MURCHAH SHUDAH 7-8 å60.00 kr
P638DURDUNAH KHANUM VA JIRJIRI 7-8 år60.00 kr
P741GUBAH-I KUCHULU (Hårdblad)80.00 kr
P631GURBAH-I KUCHULUY-I SIFID 5-8 år150.00 kr
P735HIVANAT, MIVAH´HA RANG´HA, RA BISHINASHA.175.00 kr
P737HIVANHAY-I BA MAZAH70.00 kr
P634JANGAL-I DUSTI 8-10 år125.00 kr
P640KHARPUSHT VA LAKPOST 7-8 år60.00 kr
P740KLASS KUCHULU´HA100.00 kr
P743LATIFAH´HAY-I KUDAKANAH 1-5350.00 kr
P647MAHI SIYAH-I KUCHULU 11-14 år70.00 kr
P627MAJARAY-I SUSKIH VA AQA MUSHAH7-8110.00 kr
P624MAJMUE-I 10 JELDI QISSEH HAY-I JUR BA380.00 kr
P744MAJMUE-I 20 JILDI QISSEH-I HAY-I SHRIN JAH.180.00 kr
P636MAR-I SUKHAN GU VA GHAZI 8-10 år125.00 kr
P736MASHAGHIL, HIVANAT,MIVAH´HA, VASYIL NAGH.175.00 kr
P622MASHIN BAZI MAJMUE-I 20 JELDI 5-10 år150.00 kr
P738MIBINAM, BUZURG MISHAM80.00 kr
P645QISSEHAY-I MOLANASRUDIN 10-11 år135.00 kr
P625QISSEHAY-I SHIRIN JANGAL 4-8 år100.00 kr
P632QISSEHAYI BARAY-I DUKHTRAN 9-12 år170.00 kr
P633QISSEHAYI BARAY-I PISARAN 9-12 år170.00 kr
P643QISSEH´HAY-I GUGULI BARAY-I BACH..160.00 kr
P745RAZ-I LENA70.00 kr
P629SARZAMIN QISSAH´HA 40 QISSEH.1-6 år150.00 kr
P628SHUG-I AYANDAH MAN150.00 kr
P742TARANIH´HAY-I KUDAKANIH100.00 kr
P620TATI KUCHULUHA 2-6 år90.00 kr
P621TU HAM MITAVANI 2-6 år80.00 kr
P23101 QISSEH AZ DUNYAY-I HIVANAT150.00 kr
P2912 QISSEHAY-I TASVIRI AZ SHAHNAMAH (9-12 år)150.00 kr
P65365 QISSEH BARAY-I SHABHAY-I SAL 6-12 ÅR490.00 kr
P2264 QISSEH BARAY-I KUDAKAN190.00 kr
P13070 QISSIH-I GHAD VA NIM GHAD BARAY..190.00 kr
P120ADAM VAGHTI HARF MIZANAD CHAH SHIKI M.75.00 kr
P123ASIYAB BICHARKH ! 6-8 år50.00 kr
P116BA MAN BIKHAN TA YAD BIGIRI65.00 kr
P12DAH QESSEH-I MADDIGAR 1 (10 sagor disney)110.00 kr
P14DAH QESSEH-I MADDIGAR 3 (10 sagor disney)110.00 kr
P15DAH QESSEH-I MADDIGAR 4 (10 sagor disney)110.00 kr
P72DAH SHAB AZ 1001 SHAB100.00 kr
P118DIRAKHT-I QISSAH , GHAMAI HAY-I QISSAH65.00 kr
P109FARSH-I IRAN50.00 kr
P712HALA DIGAR MIKHAHAM FIKR KUNAM65.00 kr
P41MAH BUD VA RUBAH (+ CD ) 7-8 ÅR50.00 kr
P121MAMAN!MAN CHIRA BUZURG NIMISHAM, BABA..75.00 kr
P111MUSHIGHI IRANI50.00 kr
P108NAGHSH-I JAHAN50.00 kr
P32PISARAN SHUMAL (8-10 år)40.00 kr
P102QEAAEHAYI BARAY-I KHAB " BAHAR"160.00 kr
P104QEAAEHAYI BARAY-I KHAB " PAYIZ"160.00 kr
P103QEAAEHAYI BARAY-I KHAB " TABISTAN"160.00 kr
P105QEAAEHAYI BARAY-I KHAB "ZIMISTAN"160.00 kr
P21QISEHAY-I TASVIRI AZ KALILAH VA DEMNAH90.00 kr
P20QISEHAYI BIH SHIR KUDAKANAEH HASSINI NAGO DUZDAH VA MORGH-I FELFELI…. 10 kitab120.00 kr
P117QISSAH MUSH KHUD NAMA VA SHUTUR BA SA.65.00 kr
P119QISSAH QLICHAH´HAY-I SHIRI65.00 kr
P125QISSAH´HAYE TASVIRI AZ BUSTAN 8-10 år100.00 kr
P126QISSAH´HAYE TASVIRI AZ GULISTAN 8-10 år100.00 kr
P89QISSEHAY-I SHIRIN JAHAN280.00 kr
P129QISSIH-I DHUKHTARAY-I NANAH DARYA 9-12 å90.00 kr
P128QISSIH-I HAFT KLAGHUN 9-12 år90.00 kr
P131QISSIH´HAY-I DUST DASHTANI DUN. 1 (8-11 år)130.00 kr
P132QISSIH´HAY-I DUST DASHTANI DUN. 2 (8-11 år)130.00 kr
P34SIH GULDAN (12-13 år)40.00 kr
P122TARANIH ´HAY-I LALAYI (+DVD) 2-7 år130.00 kr