Art.nrBildNamnPris
P211ASHINAYI BA MAHIHA, SABZIHA, MIVAH´HA, GULHAASHINAYI BA MAHIHA, SABZIHA, MIVAH´HA, GULHA60.00 kr
60.00
P410ATLAS-I TARIKH-I JAHANATLAS-I TARIKH-I JAHAN200.00 kr
200.00
P409ATLAS-I TASVIRI IRANATLAS-I TASVIRI IRAN200.00 kr
200.00
P400BITAR ZINDIGI KONIMBITAR ZINDIGI KONIM170.00 kr
170.00
P212BIYAYID NIGAH KONIM BIH CHISHMA, DAHAN,DAST.BIYAYID NIGAH KONIM BIH CHISHMA, DAHAN,DAST.60.00 kr
60.00
P140CHIGUNAH BITARIN BASHIMCHIGUNAH BITARIN BASHIM60.00 kr
60.00
P407DAIRAT´MUARIF TARIKH-I IRANDAIRAT´MUARIF TARIKH-I IRAN150.00 kr
150.00
P408DAIRAT´MUARIF ULUMDAIRAT´MUARIF ULUM150.00 kr
150.00
P124DANISTANI´HAY-I ILMI BARAY-I KUDAKANDANISTANI´HAY-I ILMI BARAY-I KUDAKAN180.00 kr
180.00
P401DARBAREH-I BADAN MANDARBAREH-I BADAN MAN75.00 kr
75.00
P402DARBAREH-I FASL HADARBAREH-I FASL HA75.00 kr
75.00
P404DARBAREH-I HAVAS PANJ GANAHDARBAREH-I HAVAS PANJ GANAH75.00 kr
75.00
P403DARBAREH-I HIVANAT-I MAZRAHDARBAREH-I HIVANAT-I MAZRAH75.00 kr
75.00
P139FARHANG-I FARSI KUDAK (1400 KALAMAH 402 TAS.)FARHANG-I FARSI KUDAK (1400 KALAMAH 402 TAS.)190.00 kr
190.00
P230FARHANG-I MUSAVAR BACHAH´HA (Farsi va ingilisi)FARHANG-I MUSAVAR BACHAH´HA (Farsi va ingilisi)60.00 kr
60.00
P232NAKHUSTIN ATALAS-I JANIVARANNAKHUSTIN ATALAS-I JANIVARAN150.00 kr
150.00
P405NAKHUSTIN ATLAS BADAN MANNAKHUSTIN ATLAS BADAN MAN150.00 kr
150.00
P406NAKHUSTIN ATLAS JUGHRAFI MANNAKHUSTIN ATLAS JUGHRAFI MAN150.00 kr
150.00
P231VASILAH´HAY-I ZINDIGIVASILAH´HAY-I ZINDIGI100.00 kr
100.00