Art.nrBildNamnPrisKöpprice_hsort
P211ASHINAYI BA MAHIHA, SABZIHA, MIVAH´HA, GULHA60.00 kr
60.00
P410ATLAS-I TARIKH-I JAHAN200.00 kr
200.00
P409ATLAS-I TASVIRI IRAN200.00 kr
200.00
P400BITAR ZINDIGI KONIM170.00 kr
170.00
P212BIYAYID NIGAH KONIM BIH CHISHMA, DAHAN,DAST.60.00 kr
60.00
P140CHIGUNAH BITARIN BASHIM60.00 kr
60.00
P407DAIRAT´MUARIF TARIKH-I IRAN150.00 kr
150.00
P408DAIRAT´MUARIF ULUM150.00 kr
150.00
P124DANISTANI´HAY-I ILMI BARAY-I KUDAKAN180.00 kr
180.00
P401DARBAREH-I BADAN MAN75.00 kr
75.00
P402DARBAREH-I FASL HA75.00 kr
75.00
P404DARBAREH-I HAVAS PANJ GANAH75.00 kr
75.00
P403DARBAREH-I HIVANAT-I MAZRAH75.00 kr
75.00
P139FARHANG-I FARSI KUDAK (1400 KALAMAH 402 TAS.)190.00 kr
190.00
P230FARHANG-I MUSAVAR BACHAH´HA (Farsi va ingilisi)60.00 kr
60.00
P232NAKHUSTIN ATALAS-I JANIVARAN150.00 kr
150.00
P405NAKHUSTIN ATLAS BADAN MAN150.00 kr
150.00
P406NAKHUSTIN ATLAS JUGHRAFI MAN150.00 kr
150.00
P231VASILAH´HAY-I ZINDIGI100.00 kr
100.00